Logo IME
Vysokoškolský postgraduálne študijný program MBA v Litoměřicích – Česká republika
Česká verze

O nás

Rostoucí společenské požadavky v uplatňování ekonomiky v praxi vyžadují systematické zvyšování vzdělanosti úrovně obyvatelstva a odborný růst manažerů všech stupňů řídící vertikály.

Specifickou přípravu vyžadují vrcholové managmenty podniků a územních samosprávních celků k uplatnění strategických přístupů, informačních – komunikačních technologií a efektivních manažerských metod v rozhodovacích a manažerských procesech.

Zásadní pozornost v odborné přípravě vyžadují managmenty nadnárodních společností sdružení špičkových podniků, vedoucích útvarů státní správy a regionálních samospráv.

Nezastupitelnou funkci v těchto procesech musí sehrát vědecko-pedagogické, výzkumné vzdělávací pracoviště, veřejnoprávní instituce s národní a mezinárodní účastí partnerských organizací.

Na základě všech uvedených skutečností bylo 20. 8. 2010 podepsáno memorandum se Slovenskou akademií poľnohospodárských vied a Institutem manažerské ekonomie Litoměřice o spolupráci a vzájemné pomoci.

Institut manažerské ekonomie Litoměřice byl založen v roce 2010 a zabezpečuje nejvyšší manažerské vzdělání. Studium poskytuje teoretické vzdělání v základních disciplínách managmentu a zvládnutí nezbytných praktických dovedností jakými jsou například řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace. Během studia se proto používají i aktivní metody jako jsou případové studie a didaktické hry. Snažíme se proto vést toto studium formou panelových diskusí, tedy vzájemných výměn názorů mezi pedagogy a posluchači. Na základě tohoto faktu, tak dochází k výměně zkušeností z jednotlivých profesí, a právě tyto zkušenosti jsou pak součástí závěrečných prací. Cílovou myšlenkou naší spolupráce je založení národních edukačních center v zemích Visegrádské čtyřky, kde Institut manažerské ekonomie vystupuje jako garant, při zabezpečování hlavních cílů této mezinárodní instituce.

Master of Business Administration (MBA nebo M.B.A.) je studijní program zaměřený na získání znalosti v oboru managmentu, manažerské ekonomie, světové ekonomie, krizového řízení a manažerské psychologie. K MBA studiu jsou přijímáni uchazeči s vysokoškolským vzděláním anebo s dostatečnou manažerskou praxí. Studium MBA programu je v délce 1,5 roku. Školné za studium představuje částku 89 000 Kč. Vyučovacím jazykem MBA programu na institutu je čeština a angličtina. Studium probíhá řádnou nebo online výukou (dle výběru studenta).

Nejvyšším orgánem Institutu manažerské ekonomie je správní rada. Garantem za odbornost a výuku jednotlivých předmětů je prezidiální rada v tomto složení:

  • Dr.h.c. prof. Mpx H.c. prof. Ing. Vladimír Gozora Phd., MBA, dr. h.c. – prezident
  • Prof. H.c., prof. Ing. Monika Hudáková PhD., MBA – viceprezident
  • Doc. Ing. Antonín Kučera CSc. MBA – člen
  • PhDr. Mgr. Antonín Bradáč MBA – člen
  • Ing. Jan Kodet PhD. – člen

Studium je ukončeno Závěrečnou prací. Úspěšní studenti toho prestižního studia získávají titul MBA (uváděný za jménem) a příslušný diplom.

Studenti, kteří mají zájem o studium si mohou podat přihlášku (ke stažení) průběžně během celého roku. Zájemci o studium MBA budou o začátku výuky předem informováni.

© 2011–2024 Inštitút manažérskej ekonómie, z.s.
Velká Krajská 52, Litoměřice, 412 01
e-mail: info@ime-mba.cz
Design by Bon Art Media

Tieto stránky sú optimalizované na rozlíšenie 1280x1024 alebo vyššie